OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane OWH) określają prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług, w których Wykonawcą jest Radosław Merchut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
  P. H. U. Radosław Merchut, ul. Mariana Rejewskiego 80, 44-251 Rybnik, NIP: 6423060165, REGON: 243279494, działającym pod marką weSEQ.IT, dalej zwany Wykonawcą.
 2. Niniejsze OWH stanowią integralną część oferty przedstawionej Zleceniodawcy. Oferta wraz z OWH stanową integralną część Umowy.
 3. Niniejsze OWH w razie sprzeczności wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych lub ustalanych przez Zleceniodawcę i stanowią pierwszeństwo w razie rozbieżności interpretacyjnych zapisów Umowy.
 4. Postanowienia indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie dokumentowej, mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWH w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWH.
 5. Niniejsze OWH są udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.weSEQ.IT oraz są przekazywane każdorazowo Zleceniodawcy z ofertą.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca doręczy Zleceniodawcy niniejsze OWH za pośrednictwem poczty elektronicznej, w taki sposób, aby Zleceniodawca mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Zawarcie umowy po doręczeniu niniejszych OWH jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Zleceniodawcę.
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty Wykonawcy.
 3. O ile przepis prawa lub niniejsze OWH nie stanowią inaczej, Zleceniodawca może odstąpić od umowy wyłącznie za wyraźną zgodą Wykonawcy.

§3. Próbki

 1. Próbki to jakiekolwiek materiały chemiczne lub biologiczne, które Zleceniodawca dostarcza Wykonawcy w celu przeprowadzenia analizy.
 2. Próbki do badań laboratoryjnych przygotowywane są przez Zleceniodawcę. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie próbek.
 3. Wykonawca zamieszcza informacje pomocnicze dotyczące przygotowania próbek na stronie internetowej pod adresem www.weSEQ.IT w zakładce „Do pobrania” (zalecenia do przygotowania próbek). Zleceniodawca winien zastosować się do podanych tam wskazówek i procedur. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie analizy spowodowanej niewłaściwym przygotowaniem próbek przez Zleceniodawcę.
 4. Zleceniodawca akceptuje ryzyko, że nawet jeśli próbki zostaną przygotowane zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy, wyniki analizy mogą nie osiągnąć określonych parametrów technicznych.
 5. Zleceniodawca przekazując próbki do przewozu będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących powszechnie przepisów i wewnętrznych procedur.
 6. Próbki muszą być odpowiednio, jednoznacznie oznakowane zbieżnie z formularzem informacji o próbce, aby nie mogły zostać zamienione. Oznakowanie powinno być zgodne ze zleceniem analizy i poddane anonimizacji, nie mogą zawierać danych osobowych. Jeżeli wymogi te nie zostaną spełnione, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy. W takim przypadku nie jest on zobowiązany do przeprowadzenia analizy.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia próbek wynikające z niewłaściwego sposobu transportu, przerwania łańcucha dostaw w wyniku zaistnienia działań od Wykonawcy niezależnych, a także warunków przechowywania próbek.
 8. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia próbek spełniających określone w ofercie kryteria jakości.
 9. Zleceniodawca oświadcza przekazując próbki do analizy, iż spełniają wszelkie określone w ofercie kryteria jakości.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość dostarczanych próbek.
 11. Wykonawca przesyła próbki z powrotem do Zleceniodawcy na koszt Zleceniodawcy i jego ryzyko, jeżeli Zleceniodawca złoży takie żądanie (zwrot próbek). W innym przypadku Wykonawca nie jest zobowiązany do odesłania próbek z powrotem, niezależnie od wyniku analizy.
 12. Zleceniodawca potwierdza że:
  a. jest właścicielem lub posiada prawa do dostarczenia prób do Wykonawcy w celu realizacji Usługi;
  b. dostarczenie i analiza prób nie naruszy żadnych praw i zobowiązań, które Zleceniodawca ma wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
  c. zabezpieczył wszystkie niezbędne zgody, licencje, atesty, zatwierdzenia, które są niezbędne do dostarczenia prób do Wykonawcy w celu realizacji usług;
  d. wykorzystanie dostarczonych prób w celu realizacji usług przez Wykonawcę nie naruszy jakiejkolwiek własności intelektualnej, innych praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej ani jakichkolwiek umów prawnych lub etycznych.

§4. Przesyłka

 1. Wykonawca rozpoczyna przeprowadzanie analizy w momencie odbioru próbek od przewoźnika. Do czasu odebrania przez Wykonawcę próbek od przewoźnika ryzyko ich ewentualnego uszkodzenia lub utraty jest ryzykiem leżącym po stronie Zleceniodawcy, i w takim przypadku Zleceniodawca nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec Wykonawcy o jakiekolwiek odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 2. Zleceniodawca winien przygotować i zabezpieczyć próbki do transportu.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przygotowanie i zabezpieczenie próbek do transportu oraz sam transport.
 4. Wykonawca zamieszcza informacje pomocnicze (zalecenia do przygotowania próbek) dotyczące przygotowania próbek do transportu w ofercie.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Wykonawcy – po otrzymaniu oferty niewiążącej – o szczególnych warunkach obchodzenia się i przechowywania próbek, pod rygorem utraty prawa powoływania się na szczególne warunki obchodzenia z próbkami.

§ 5. Wykonanie umowy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconych analiz laboratoryjnych próbek szczegółowo opisanych w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za przeprowadzoną analizę określonej w ofercie ceny.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania analiz z należytą fachowością i starannością, ale nie gwarantuje, że poprzez przeprowadzenie analizy zostanie osiągnięty pożądany wynik. Za przeprowadzoną analizę uważana jest również taka analiza, podczas której nie osiągnięto pożądanego wyniku.
 3. Wykonawca przekazuje wyniki analiz Zleceniodawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego dysku online lub serwera plików SFTP w zależności od zawartej umowy. Na wyraźną prośbę Zleceniodawcy, Wykonawca przekaże wyniki analizy na serwer plików przekazany i wskazany przez Zleceniodawcę. 
 4. Wykonawca przechowuje wyniki analiz Zleceniodawcy na dedykowanym dysku lub serwerze przez okres 14 dni liczony od daty poinformowania Zleceniodawcy o  przekazaniu wyników drogą elektroniczną.
 5. Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o przekazaniu wyniku drogą elektroniczną. Datą przekazania i odbioru wyników jest dzień, w którym wyniki są dostępne dla Zleceniodawcy na stronie internetowej lub zostały przekazane w inny sposób.
 6. Na wyraźną prośbę Zleceniodawcy lub jeśli ilość wygenerowanych danych jest duża (przekracza 800 Gb), wyniki mogą zostać wysłane w postaci danych na pamięci zewnętrznej (pendrive, dysk zewnętrzny). Wykonawca ma prawo doliczyć koszty użytej pamięci zewnętrznej do kosztów wykonanej usługi.
 7. Pliki z wynikami są spakowane w archiwum w formacie .gz, a dostęp do plików zabezpieczony jest hasłem.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za interpretację wyników i wnioski wyciągnięte na ich podstawie.
 9. Wykonawca doręczy Zleceniodawcy fakturę VAT w formie elektronicznej na podany przez Zleceniodawcę adres poczty elektronicznej. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 10. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT w momencie przekazania próbek do analizy.
 11. Faktury VAT wystawione przez Wykonawcę są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia, chyba że uzgodniono inaczej.
 12. Koszt dostawy przedmiotu umowy ponosi Zleceniodawca lub Wykonawca, w zależności od postanowień zaakceptowanej przez strony oferty.
 13. Wydanie rzeczy Zleceniodawcy następuje z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej (zabezpieczonym serwerze plików) lub powierzenia rzeczy przez Wykonawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.
 14. W przypadku przekazania danych za pomocą przewoźnika, Zleceniodawca obowiązany jest zbadać przesyłkę niezwłocznie po jej odebraniu. Jeżeli Zleceniodawca stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przedmiotu umowy, obowiązany jest spisać protokół szkody przy kurierze oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 15. Zleceniodawca jest zobowiązany do odebrania przedmiotu umowy od przewoźnika. Jeżeli Zleceniodawca dopuścił się zwłoki z odebraniem przedmiotu od przewoźnika, Wykonawca może za zgodą Zleceniodawcy i na jego koszt ponownie doręczyć przedmiot umowy.
 16. W braku zgody Zleceniodawcy na ponowne doręczenie, Wykonawca przechowa przedmiot umowy na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, wzywając go do niezwłocznego odbioru przedmiotu umowy. Zleceniodawca oświadcza, że jeżeli nie odbierze przedmiotu umowy w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, porzuca ten przedmiot celem wyzbycia się, w konsekwencji czego Wykonawca nabędzie jego własność i jest uprawniony do jego trwałego zniszczenia.
 17. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie terminy wykonania usług przez Wykonawcę uznaje się jedynie za przybliżone. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki, roszczenia lub szkody spowodowane opóźnioną dostawą. Jeżeli nie podano żadnych terminów, uznaje się, że świadczenie zostanie zrealizowane w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę jego charakter.

§ 6. Rękojmia i reklamacja

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest wyłączona.
 2. Zleceniodawca jest uprawniony do złożenia reklamacji wyników przeprowadzonych analiz w ciągu 7 dni od daty przekazania wyników. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w tym terminie, Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki analizy.
 3. W przypadku uznanej reklamacji Wykonawca decyduje, według własnego uznania, o powtórzeniu analizy lub zwrocie Zleceniodawcy kosztów proporcjonalnie do wyniku postępowania reklamacyjnego.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy jeżeli posiada status przedsiębiorcy-konsumenta w odniesieniu do umów zawieranych z Wykonawcą na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. W szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy jeżeli posiada status przedsiębiorcy-konsumenta w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji przedsiębiorcy-konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W przypadku o którym mowa w pkt 13, Wykonawca przed zawarciem umowy w sposób wyraźny informuje kupującego, że przedmiot umowy sprowadzany jest na jego indywidualne zamówienie i nie przysługuje w stosunku do niego prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe kupującego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępniane są na stronie internetowej pod adresem www.weSEQ.it.
 2. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWH nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWH jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej Wykonawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Ustawy kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa