INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(Klauzula informacyjna)

Informujemy, że w procesie wykonywania umów przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Radosław Merchut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. H. U. Radosław Merchut, ul. Mariana Rejewskiego 80, 44-251 Rybnik, NIP: 6423060165, REGON: 243279494 jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym można się skontaktować:
• pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Mariana Rejewskiego 80, 44-251 Rybnik,
• mailowo pod adresem: contact@weSEQ.IT

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

III. Cele i podstawy przetwarzania:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania zawartej z Tobą umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu marketingowym bezpośredniego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz motyw 47 RODO);
 6. w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
 7. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko),
 8. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL),
 9. Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu),
 10. Reklamacje, incydenty oraz wypadki.
  V. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy, naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
  VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  VII. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe wynikające z umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
  Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  VIII. Twoje prawa:
  Masz prawo do:
 11. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 12. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 13. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie jesteśmy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na podstawie przepisów prawa).
  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
  Możesz także zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą czynności.
  Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Możesz w takiej sytuacji wskazać nam szczególną okoliczność, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  Twoje dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych tj. stron internetowych.
  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie uzasadnioną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.