Regulamin – dot. Voucherów

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na usługi NGS zwanymi dalej Voucherami.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, wydawany przez przedstawiciela weSEQ.IT, uprawniający Posiadacza do otrzymania rabatu lub dokonywania płatności za usługi obejmujące sekwencjonowanie; 
2. Posiadacz – osoba realizująca Voucher; 
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin; 
4. Usługa – wszystkie usługi będące w ofercie weSEQ.IT które obejmują sekwencjonowanie mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera; 
5. Wydawca – oznacza Radosława Merchut prowadzącego działalność gospodarczą P. H. U. Radosław Merchut, ul. Mariana Rejewskiego 80, 44-251 Rybnik, NIP: 6423060165, REGON: 243279494, działającym pod marką weSEQ.IT,, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

III. Warunki ogólne. 

1. Wydawca wydaje Vouchery w formie wiadomości e-mail, na usługi NGS o wartości uznaniowej. Wartość Vouchera widnieje na przyznanym Voucherze oraz podawana jest w towarzyszącej Voucherowi wiadomości e-mail.  
2. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do otrzymania rabatu na usługi obejmujące sekwencjonowanie w firmie weSEQ.IT. 
3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 
4. Okres ważności Vouchera wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia jego wydania, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 
5. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usług. 

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę rabatu na usługi sekwencjonowania w weSEQ.IT i jest wliczany w ofertę wystawianą na zapytanie klienta;
b. Wartość rabatu wynikająca z otrzymanego Vouchera nie może stanowić więcej niż 5% wartości zamówienia. Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę; 
c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności; 
d. Wydawca nie odpowiada za utratę Vouchera przez Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do uzupełniania formularza specyfikacji projektu i wpisania w polu „Additional notes: “Voucher_ numer vouchera” otrzymanego w treści wiadomości e-mail.
b. Usługa NGS wykonywana jest w terminie ustalonym między Posiadaczem a Wydawcą.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera. 
2. Wykorzystanie numeru Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Posiadacza. 
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.weseq.it
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie www.weseq.it dotyczyć będą Voucherów przyznanych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish