Regulamin – dot. Bonów

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu oraz sposób korzystania z Bonów uprawniającymi do płatności za usługi oferowane przez weSEQ.IT, zwanymi dalej Bonami.

II. Definicje.

1. Bon – bon wydany na okaziciela, wydawany przez przedstawiciela weSEQ.IT, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za usługi obejmujące sekwencjonowanie, zgodnie z rodzajem zakupionego Bonu; 
2. Posiadacz – osoba realizująca Bon; 
3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin; 
4. Usługa – wszystkie usługi będące w ofercie weSEQ.IT które obejmują sekwencjonowanie mogące być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu; 
8. Wydawca – oznacza Radosława Merchut prowadzącego działalność gospodarczą P. H. U. Radosław Merchut, ul. Mariana Rejewskiego 80, 44-251 Rybnik, NIP: 6423060165, REGON: 243279494, działającym pod marką weSEQ.IT,, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

III. Warunki ogólne. 

1. Celem zakupu Bonu należy skontaktować się z Opiekunem Klienta contact@weseq.it celem sprecyzowania wartości Bonu oraz jego rodzaju. Przez rodzaj Bonu rozumie się specyfikację na jaki rodzaj usług Bon może zostać wykorzystany.

2. Wydawca wydaje Bony w formie wiadomości e-mail, na usługi oferowane przez Wystawcę o wartości uznaniowej. Wartość oraz rodzaj Bonu widnieje na zakupionym Bonie oraz podawana jest w towarzyszącej Bonowi wiadomości e-mail.  
3. Bon może być wykorzystany wyłącznie do dokonania płatności za usługi oferowane przez Wystawcę – weSEQ.IT; zgodnie z rodzajem zakupionego Bonu. 

4. Typy Bonu:

a. Bon na usługę o sprecyzowanym dokładnie zakresie (specyfikacja, ilość próbek, zakres);

b. Bon kwotowy – Bon nie jest przypisany do konkretnej usługi. Bon można wykorzystać na wszystkie usługi oferowane przez weSEQ.IT aż do wykorzystania przedpłaconej kwoty – wartości bonu.
5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 
6. Okres ważności Bonu widnieje na ofercie która jest integralną częścią Bonu. Za datę zakupu Bonu uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Wydawcy. Niewykorzystanie Bonu w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

IV. Realizacja Bonu

1. Posiadacz Bonu ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon stanowi formę płatności za usługi sekwencjonowania w weSEQ.IT i jest wliczany w ofertę wystawianą na zapytanie klienta;
b. Jeżeli wartość zamówienia przekracza środki do wykorzystania w ramach Bonu Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę; 
c. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu, nie można nim dokonywać płatności; 
d. Wydawca nie odpowiada za utratę numeru Bonu przez Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 

2. Sposób realizacji Bonu:

a. Posiadacz Bonu w celu dokonania płatności z wykorzystaniem środków Bonu zobowiązany jest do dołączenia bonu podczas wypełniania “formularza nadania przesyłki”. W przypadku Bonu Kwotowego należy również podczas uzupełniania formularza specyfikacji projektu wpisać w pole „Additional notes: “Bon_ numer bonu” , który został przesłany w treści wiadomości e-mail.
b. Usługa opłacona Bonem wykonywana jest w terminie ustalonym między Posiadaczem a Wydawcą.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu. 
2. Wykorzystanie numeru Bonu przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Posiadacza. 
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.weseq.it
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie www.weseq.it dotyczyć będą Bonów przyznanych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Was this article helpful?

Related Articles

pl_PLPolish